ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส

Internet pour le droit

เรื่องอยากเล่า

Salon d'Aix

webboard

คุยกับดอกแก้ว

จดหมายเหตุ


ดู TV ฟังวิทยุ อ่าน นสพ.
การ Set เพื่อพิมพ์ไทย
โทรกลับไทย IRADIUM
โทรกลับไทย Telerabais

ที่ตั้งและแผนที่ Aix
การเดินทางและตารางรถ

ตารางรถประจำทางใน AIX
ตารางรถไป Marseille และ Plan de campagne
ตารางรถPays d'Aix ไป Plan
    สภาพอากาศประจำวัน
    ที่ Aix-en-Provence


Webboard

Thaiaixois Gallery
ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส
Internet pour le droit
เรื่องอยากเล่า (วิชาการ)
สภากาแฟ Salon d'Aix
คุยกับดอกแก้ว
จดหมายเหตุ
ส่ง e-cartes  virtuelles d'Aix-en-Provence

(กระทู้)การขอทุนเรียนที่ฝรั่งเศส

การปรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส

คู่มือศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส (โดยสารสนเทศการศึกษาต่อต่างประเทศ)

คู่มื่อเลือกมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส( Guide Lamy des 3es cycles)

โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศส IEFEE


มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยใน Aix
Université de Provence 
Université de la Mediterranee

Université Paul Cézanne (Universitéde Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille3)

สถาบันศึกษาอื่น


ที่พักอาศัย
 - ที่พักของมหาวิทยาลัย
( CROUS)

ที่พักของเอกชน
 
- (Estudines)
 
-  (Citadine)  
 -
หาที่พักกับ adele.org
 - หาที่พักกับ office de tourisme
 - พักที่บ้านพักเยาวชน(Auberge de jeunesse)

การขอเงินช่วยเหลือค่าที่พัก(CAF)


การติดต่อที่จำเป็น

การติดต่อขอใบอนุญาตพักอาศัยในประเทศ(Carte de sejour)
 - เอกสารที่ต้องใช้ 1/ 2 /3
 - ติดต่อ
Prefecture des Bouches-du-Rhone
 - (กระทู้Thaiaixoisที่เกี่ยวข้อง)

การประกันสุขภาพ
 - การติดต่อประกันสุขภาพ
Securite sociale)
 - MEP ประกันสุขภาพของนักเรียน(อายุไม่เกิน 25 ปี)
 - Assurance étudiant (อายุไม่เกิน 40 ปี)

อื่น ๆ
 - การทำงานนอกเวลา
 - การต่ออายุหนังสือเดินทาง


ลิงค์เพื่อนบ้าน
Thai Law Reform
สมาคมนักเรียนไทยในรั่งเศส
เพื่อนไทยในเกรอนอบ
เพื่อนไทยในตูลูส
เพื่อนไทยในลียง

ABC-Bittorrent Client โดย pingpong
เพื่อนไทยในเบลเยี่ยม
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ
เล่าข้ามฟ้ากับนาย Baguette
Pokpong's
Nujern's homepage
Café Lunar

Cafe Lunar สาขา 2
Le Journal de TAUNG
Artsstudio

 

 

การขอต่ออายุหนังสือเดินทาง(ในฝรั่งเศส)

                                  รวมรวม link โดย จิรวัฒน์ จงสงวนดี

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ

                

 ปกติรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอและการขอต่อหนังสือเดินทางนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศ( คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด) สถานเอกอัครราชฑูตประจำประเทศต่าง ๆ และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้จัดข้อมูลไว้อย่างละเอียดอยู่แล้ว  แต่อย่างไรก็ดีเพื่อความสะดวกสำหรับเพื่อน ๆ นักเรียนที่ต้องขอต่ออายุหนังสือเดินทางในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในฝรั่งเศส จึงได้รวมรวม link ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆข้างต้นและข้อมูลที่จำเป็นเข้าไว้ด้วยกัน

โดยการต่ออายุฯนั้น สามารถขอต่ออายุได้ 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องการขอต่ออายุฯก่อนช่วงเวลาดังกล่าว ต้องแจ้งเหตุผลประกอบในหนังสือคำร้องถึงท่านกงสุล

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอต่ออายุหนังสือเดินทางเพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้
 

 1. แบบยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต 1 ชุด (เรียน ท่านกงสุล)
 2. คำร้องขอหรือขอต่ออายุหนังสือเดินทาง 2 ชุด (กรอกข้อความ และอย่าลืมเซ็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษในคำร้องหน้าแรก ทั้งสองช่องขวาบน ด้านหลังคำร้องนี้ ให้รอกโดยใช้ที่อยู่ในฝรั่งเศส ทั้งหมดด้วยปากกาหมึกสีดำ)
 3. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 2 ชุด (เขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ)
 4. ภาพถ่ายบัตรนักศึกษา 2 ชุด (เขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ)
 5. ภาพถ่าย Carte de séjour 2 ชุด (เขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ)
 6. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 2 ชุด (เขียนรับรองถูกต้องและลงลายมือชื่อ)
 7. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด (เขียนรับรองถูกต้องและลงลายมือชื่อ)
 8. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 3 x 4.5 ซม. แต่งกายสุภาพ (ถ้าหนังสือเดินทางมีอายุ10 ปีขึ้นไป แนบรูปถ่าย 3 ใบ เนื่องจากต้องขอเล่มใหม่)
 9. (ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้)ซองจดหมาย จ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์ในอัตราลงทะเบียน 3.67 ยูโร พร้อมแบบฟอร์มไปรษณีย์ลงทะเบียน sans avis de reception จ่าหน้าซองถึงตนเองในช่องผู้รับ และชื่อ-ที่อยู่ สนร.ในช่องผู้ส่ง เพื่อสำนักงานฯ จะได้จัดส่งหนังสือเดินทางกลับคืนเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ปรกติใช้เวลา 1 อาทิตย์ นับจากวันที่ยื่นเรื่องต่อสถานกงสุลฯ


  หากผู้ขอต่อเป็นนักเรียนไทยในความดูแลของ สนร.ต้องส่งเอกสารทั้งหมดนี้ไปยัง สนร. เพื่อที่ สนร.จะได้มีหนังสือรับรองสถานภาพ เพื่อขอยกเว้นค่าทำเนียมให้ (ปกติค่าธรรมเนียม 1000 บาท)รายละเอียดโปรดดูในเวบ สนร. (คลิ้ก) 


     กรณีที่ผู้ขอไม่เป็นนักเรียนไทยในความดูแลของ สนร. โปรดคลิ้กเพื่อดูรายละเอียดหลักฐานที่ต้องใช้

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (pdf)
         
         

วิธีกรอกฟอร์ม

              คลิ้กเพื่อดูข้อแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม (สำหรับคำร้องขอหนังสือเดินทางในต่างประเทศ)


กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย(คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด)

หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ (คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด)

หากมีข้อสงสัยโปรดคลิ้กเพื่อ อีเมล์หาสนร.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวนโหลดแบบฟอร์มคำร้องอื่น ๆ (คลิ้ก)
ถ้าไม่มีแบบฟอร์มเฉพาะสำหรับเรื่องที่ต้องการ ให้ใช้แบบยื่นคำร้องทั่วไป (รายการแรกในตาราง) หรือเขียนคำร้องขึ้นเอง โดยคำนึงถึงคำแนะนำการเขียนจดหมายราชการ(คลิ้ก)

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ